Nhà nước pháp quyền là gì?

Nội Dung Bài Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là gì? Tại Việt Nam, tất cả mọi hoạt động thường ngày của người dân đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đó là biểu hiện của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại ngày nay. Vậy Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc điểm của nhà nước pháp quyền ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Tết Trung Thu King Dom.
Ngày nay, các quốc gia và các tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là một nguyên tắc quản trị nhà nước.1. Pháp quyền là gì?
Pháp quyền (trong tiếng Anh là the Rule of law; gần gũi với nó trong tiếng Đức là Rechtstaut và trong tiếng Pháp là Etatde Droit) là một khái niệm mở. Tùy thuộc vào hoàn cảnh chính trị, lịch sử, truyền thống văn hóa, pháp luật của mỗi quốc gia và quan niệm chính trị – pháp lý của mỗi người trong từng thời điểm mà khái niệm pháp quyền có nội hàm rộng, hẹp khác nhau.
Có thể hiểu một cách chính xác nhất về pháp quyền như sau:
Pháp quyền là Tư tưởng thể hiện quyền lực thống trị của pháp luật trong xã hội có nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và duy trì trật tự xã hội.
Ngày nay, các quốc gia và các tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là một nguyên tắc quản trị nhà nước. Trong đó:
– Pháp luật có tính tối thượng mà mọi chủ thể bao gồm cả người dân và nhà nước đều bị điều chỉnh bởi pháp luật và đều phải tuân thủ pháp luật;
– Pháp luật đó phải là pháp luật bảo vệ công lý, công bằng và lẽ phải, bảo vệ quyền con người và;
– Pháp luật đó được hình thành một cách dân chủ chứa đựng các giá trị của quốc gia, dân tộc và quốc tế.
2. Nhà nước pháp quyền là gì?
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước lấy pháp luật làm cơ sở pháp lí thống nhất cho việc điều hành mọi mặt hoạt động của nhà nước, của xã hội, của mọi công dân, dùng pháp luật làm chuẩn mực để phân biệt tính hợp pháp và không hợp pháp; việc được làm và không được làm trong thi hành pháp luật của các cơ quan và cán bộ nhân viên nhà nước, trong việc tuân thủ pháp luật của mọi công dân, tóm lại là một nhà nước phục tùng một trật tự pháp lí loại trừ tình trạng vô chính phủ và tư nhân phục thù, các quyền dân chủ công dân đều được bảo đảm.
Nhà nước pháp quyền, với định nghĩa căn bản nhất là không có ai ở trên luật hay ngoài luật, và mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải tuân theo pháp luật.
Có lẽ ứng dụng quan trọng nhất của pháp quyền là nguyên tắc rằng chính quyền chỉ thực thi quyền hành một cách hợp pháp theo các luật được soạn thảo ra và phát hành rộng rãi. Những luật đó được thông qua và thực thi theo đúng các bước được gọi là thủ tục pháp lý. Nguyên tắc này nhằm mục đích ngăn ngừa sự cai trị độc đoán dù cho đó là lãnh đạo chuyên quyền hay quần chúng lãnh đạo. Chính vì vậy, pháp quyền chống lại cả chế độ độc tài lẫn tình trạng vô chính phủ
3. Đặc điểm nhà nước pháp quyền
– Nhà nước pháp quyền là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ: Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.
– Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hệ thống pháp lý của nhà nước pháp quyền được xây dựng chặt chẽ, hoàn chỉnh có giá trị bắt buộc đối với mọi chủ thể.
Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò điều chỉnh cơ bản đối với toàn bộ hoạt động Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến và hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
– Nhà nước pháp quyền tôn trọng, đề cao và đảm bảo quyền con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.
– Mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước được xác định chặt chẽ về phương diện luật pháp và mang tính bình đẳng.
– Quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền được tổ chức và thực hiện theo các nguyên tắc dân chủ: phân công quyền lực và kiểm soát quyền lực.
Quyền lực nhà nước không tập trung vào một người, vào một cơ quan, mà được phân công (phân chia) giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Đồng thời, việc tổ chức và thực thi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ với các cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể kể cả bên trong bộ máy nhà nước và bên ngoài bộ máy nhà nước.
4. Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
– Chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Nhà nước ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm hại đến nền an ninh quốc gia, đến sự ổn định chính trị trong nước, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.
– Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.
Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.
Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.
Xây dựng hệ thống pháp luật để đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.
Hai chức năng trên có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau, trong đó có chức năng tổ chức và xây dựng là căn bản nhất, giữ vai trò quyết định.
5. Ví dụ về nhà nước pháp quyền
Ví dụ: Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
– Mọi chủ thể, bao gồm cả người dân và nhà nước đều bị điều chỉnh bởi pháp luật và đều phải tuân thủ theo pháp luật. Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra các cơ quan quyền lực
Nhà nước, công dân đều thừa nhận tính tối cao của pháp luật. Pháp luật thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân.
Hệ thống pháp lý nước ta bao gồm các văn bản pháp luật mà trong đó Hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất đều quy định về các quyền con người, quyền tự do dân chủ, điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền và lợi ích của mọi chủ thể.
Tất cả hệ thống văn bản pháp luật nước ta khi được ban hành đều phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục. Nội dung các quy định pháp luật phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, chứa đựng những giá trị văn hóa của quốc gia, dân tộc. Đồng thời các văn bản pháp luật này cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế.
Bài viết trên đã giả đáp cho câu hỏi Nhà nước pháp quyền là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Tết Trung Thu King Dom.
Tính dân tộc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện ở kế thừa và phát huy?
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của?
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022

#Nhà #nước #pháp #quyền #là #gì

Các nguyên tắc của luật pháp là gì? Ở Việt Nam, mọi hoạt động hàng ngày của người dân đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nó là hiện thân của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại ngày nay. Vậy pháp quyền là gì? Đặc điểm của nhà nước pháp quyền là gì? Sau đó, hãy đọc các bài viết tiếp theo trong Dữ liệu lớn.

Ngày nay, các quốc gia và tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là nguyên tắc quản trị quốc gia.

1. Nhà nước pháp quyền là gì?

Pháp quyền (rule of law trong tiếng Anh; Rechtstaut trong tiếng Đức có quan hệ mật thiết với Etatde Droit trong tiếng Pháp) là một khái niệm mở. Theo tình hình chính trị, lịch sử, truyền thống văn hóa, pháp luật của mỗi nước và quan niệm chính trị, pháp luật của mỗi người trong mỗi thời đại, khái niệm nhà nước pháp quyền có nội hàm rộng và hẹp khác nhau.

Pháp quyền có thể được hiểu một cách chính xác nhất là:

Nhà nước pháp quyền là khái niệm thể hiện lực lượng thống trị của pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội, duy trì trật tự xã hội trong xã hội có nhà nước.

Ngày nay, các quốc gia và tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là nguyên tắc quản trị quốc gia. ở đó:

—— Pháp luật là thượng tôn, mọi chủ thể, kể cả nhân dân và nhà nước, điều hành đất nước theo pháp luật, và phải tuân theo pháp luật;

– luật như vậy phải là luật bảo vệ công lý, công bằng và công lý, và quyền con người;

Pháp luật được ban hành một cách dân chủ và có giá trị quốc gia, dân tộc và quốc tế.

2. Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền dựa trên cơ sở pháp luật là cơ sở pháp lý thống nhất để quản lý mọi hoạt động của nhà nước, xã hội và mọi công dân, lấy pháp luật làm kim chỉ nam để phân biệt giữa các nhà nước hợp pháp và bất hợp pháp; các cơ quan nhà nước và nhân viên đề phòng trước pháp luật Thực thi, khi mọi công dân tuân theo pháp luật. Nói tóm lại, một nhà nước tuân theo một trật tự pháp lý độc quyền về chế độ vô chính phủ và sự trả thù tư nhân, các quyền dân chủ dân chủ được đảm bảo.

Nhà nước pháp quyền, theo định nghĩa cơ bản nhất của nó, là không ai đứng trên pháp luật và mọi thể chế, tổ chức và cá nhân đều phải tuân theo pháp luật.

Có lẽ ứng dụng quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền là nguyên tắc chính phủ chỉ có thể thực hiện quyền lực của mình một cách hợp pháp theo luật thành văn và được lưu hành rộng rãi. Các luật này được thông qua và thực thi theo một quy trình được gọi là quy trình tố tụng. Nguyên tắc này được thiết kế để ngăn chặn sự cai trị chuyên quyền, cho dù của các nhà lãnh đạo chuyên quyền hay của các nhà lãnh đạo quần chúng.Đây là lý do tại sao nhà nước pháp quyền chống lại cả chế độ độc tài và chế độ vô chính phủ

Các đặc điểm của nhà nước pháp quyền

Nhà nước pháp quyền là hình ảnh thu nhỏ của nền dân chủ: mục đích của nhà nước pháp quyền là thiết lập và vận hành nền dân chủ để quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện.

Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hệ thống pháp luật của nhà nước pháp quyền chặt chẽ và toàn diện, có tính bắt buộc đối với mọi đối tượng.

Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò cơ bản điều chỉnh mọi hoạt động của nhà nước và xã hội, đồng thời xác định tính hợp hiến, hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Nhà nước pháp quyền tôn trọng, giữ gìn và bảo đảm quyền con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà nước và xã hội.

– Mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước được xác định một cách chặt chẽ bởi pháp luật và chủ nghĩa quân bình.

– Quyền lực nhà nước theo pháp quyền được tổ chức và thực hiện theo nguyên tắc dân chủ: phân phối và kiểm soát quyền lực.

Quyền lực nhà nước không tập trung ở một người, một cơ quan mà được phân bổ (phân tán) giữa các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời, việc tổ chức và thực thi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng các cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể trong và ngoài bộ máy nhà nước.

4. Các chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Pháp luật của nhà nước lập hiến xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.
Pháp luật của nhà nước hợp hiến xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.

Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam:

Đảm bảo chức năng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đất nước ta sử dụng mọi sức mạnh của mình để ngăn chặn, chặn đứng mọi âm mưu gây bạo loạn, phá hoại, gây rối, xâm phạm an ninh. , để tạo điều kiện cho hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Chức năng tổ chức và bảo vệ việc thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

  • Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
  • Xây dựng và quản lý tổ chức văn hóa, giáo dục và khoa học.
  • Tổ chức xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội.

Xây dựng hệ thống tư pháp để bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân và việc thực hiện các lợi ích hợp pháp.

Giữa hai chức năng trên có mối quan hệ hữu cơ và gắn bó, trong đó chức năng tổ chức và chức năng xây dựng là cơ bản nhất và có vai trò quyết định.

5. Ví dụ về nhà nước pháp quyền

Ví dụ: Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa lập hiến.

– Mọi chủ thể kể cả nhân dân và nhà nước đều phải tuân theo pháp luật, phải tuân theo pháp luật. Pháp luật của nhà nước lập hiến xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.

Cả nhà nước và công dân đều thừa nhận tính tối cao của pháp luật. Luật pháp thể hiện ý chí và mong muốn của người dân.

Hệ thống pháp luật nước ta bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất, bao gồm quyền con người, quyền tự do, dân chủ, điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và tự do của con người, công bằng, hợp lý và quyền của mọi người. được tôn thờ như những vị thần.

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta khi ban hành đều phải theo đúng trình tự, thủ tục. Nội dung của pháp luật phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, chứa đựng giá trị văn hóa của đất nước, con người. Đồng thời, các văn bản pháp luật này cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bài viết trên giải đáp nhà nước pháp quyền là gì? Xem các bài viết liên quan trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu lớn.

  • Bản lĩnh dân tộc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở tính kế thừa và phát huy?
  • Trách nhiệm của việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa hợp hiến là gì?
  • Đáp án cuộc thi Tìm hiểu chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với người lao động và công đoàn năm 2022

Xem thêm thông tin Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là gì? Tại Việt Nam, tất cả mọi hoạt động thường ngày của người dân đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đó là biểu hiện của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại ngày nay. Vậy Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc điểm của nhà nước pháp quyền ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Tết Trung Thu King Dom.
Ngày nay, các quốc gia và các tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là một nguyên tắc quản trị nhà nước.1. Pháp quyền là gì?
Pháp quyền (trong tiếng Anh là the Rule of law; gần gũi với nó trong tiếng Đức là Rechtstaut và trong tiếng Pháp là Etatde Droit) là một khái niệm mở. Tùy thuộc vào hoàn cảnh chính trị, lịch sử, truyền thống văn hóa, pháp luật của mỗi quốc gia và quan niệm chính trị – pháp lý của mỗi người trong từng thời điểm mà khái niệm pháp quyền có nội hàm rộng, hẹp khác nhau.
Có thể hiểu một cách chính xác nhất về pháp quyền như sau:
Pháp quyền là Tư tưởng thể hiện quyền lực thống trị của pháp luật trong xã hội có nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và duy trì trật tự xã hội.
Ngày nay, các quốc gia và các tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là một nguyên tắc quản trị nhà nước. Trong đó:
– Pháp luật có tính tối thượng mà mọi chủ thể bao gồm cả người dân và nhà nước đều bị điều chỉnh bởi pháp luật và đều phải tuân thủ pháp luật;
– Pháp luật đó phải là pháp luật bảo vệ công lý, công bằng và lẽ phải, bảo vệ quyền con người và;
– Pháp luật đó được hình thành một cách dân chủ chứa đựng các giá trị của quốc gia, dân tộc và quốc tế.
2. Nhà nước pháp quyền là gì?
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước lấy pháp luật làm cơ sở pháp lí thống nhất cho việc điều hành mọi mặt hoạt động của nhà nước, của xã hội, của mọi công dân, dùng pháp luật làm chuẩn mực để phân biệt tính hợp pháp và không hợp pháp; việc được làm và không được làm trong thi hành pháp luật của các cơ quan và cán bộ nhân viên nhà nước, trong việc tuân thủ pháp luật của mọi công dân, tóm lại là một nhà nước phục tùng một trật tự pháp lí loại trừ tình trạng vô chính phủ và tư nhân phục thù, các quyền dân chủ công dân đều được bảo đảm.
Nhà nước pháp quyền, với định nghĩa căn bản nhất là không có ai ở trên luật hay ngoài luật, và mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải tuân theo pháp luật.
Có lẽ ứng dụng quan trọng nhất của pháp quyền là nguyên tắc rằng chính quyền chỉ thực thi quyền hành một cách hợp pháp theo các luật được soạn thảo ra và phát hành rộng rãi. Những luật đó được thông qua và thực thi theo đúng các bước được gọi là thủ tục pháp lý. Nguyên tắc này nhằm mục đích ngăn ngừa sự cai trị độc đoán dù cho đó là lãnh đạo chuyên quyền hay quần chúng lãnh đạo. Chính vì vậy, pháp quyền chống lại cả chế độ độc tài lẫn tình trạng vô chính phủ
3. Đặc điểm nhà nước pháp quyền
– Nhà nước pháp quyền là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ: Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.
– Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hệ thống pháp lý của nhà nước pháp quyền được xây dựng chặt chẽ, hoàn chỉnh có giá trị bắt buộc đối với mọi chủ thể.
Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò điều chỉnh cơ bản đối với toàn bộ hoạt động Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến và hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
– Nhà nước pháp quyền tôn trọng, đề cao và đảm bảo quyền con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.
– Mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước được xác định chặt chẽ về phương diện luật pháp và mang tính bình đẳng.
– Quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền được tổ chức và thực hiện theo các nguyên tắc dân chủ: phân công quyền lực và kiểm soát quyền lực.
Quyền lực nhà nước không tập trung vào một người, vào một cơ quan, mà được phân công (phân chia) giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Đồng thời, việc tổ chức và thực thi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ với các cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể kể cả bên trong bộ máy nhà nước và bên ngoài bộ máy nhà nước.
4. Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
– Chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Nhà nước ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm hại đến nền an ninh quốc gia, đến sự ổn định chính trị trong nước, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.
– Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.
Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.
Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.
Xây dựng hệ thống pháp luật để đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.
Hai chức năng trên có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau, trong đó có chức năng tổ chức và xây dựng là căn bản nhất, giữ vai trò quyết định.
5. Ví dụ về nhà nước pháp quyền
Ví dụ: Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
– Mọi chủ thể, bao gồm cả người dân và nhà nước đều bị điều chỉnh bởi pháp luật và đều phải tuân thủ theo pháp luật. Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra các cơ quan quyền lực
Nhà nước, công dân đều thừa nhận tính tối cao của pháp luật. Pháp luật thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân.
Hệ thống pháp lý nước ta bao gồm các văn bản pháp luật mà trong đó Hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất đều quy định về các quyền con người, quyền tự do dân chủ, điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền và lợi ích của mọi chủ thể.
Tất cả hệ thống văn bản pháp luật nước ta khi được ban hành đều phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục. Nội dung các quy định pháp luật phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, chứa đựng những giá trị văn hóa của quốc gia, dân tộc. Đồng thời các văn bản pháp luật này cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế.
Bài viết trên đã giả đáp cho câu hỏi Nhà nước pháp quyền là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Tết Trung Thu King Dom.
Tính dân tộc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện ở kế thừa và phát huy?
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của?
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022

#Nhà #nước #pháp #quyền #là #gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button